image-292091-lonely-1510265_1920.w640.jpg

STOELMASSAGE op het werk                                  

Op de pagina van de stoelmassage heb je reeds kunnen lezen hoe heilzaam een stoelmassage is.

Bovendien heb je kunnen lezen dat het de ideale tool is om stress te verminderen.
Daarover meer uitleg hieronder.

Op deze pagina 'stoelmassage op het werk' wil ik verwijzen naar de welzijnswet van 2014.

Ook wil ik aantonen dat studies bevestigen dat stoelmassage werkt om stress te verminderen en dat de persoon die de massage ondergaat er nog een aantal andere positieve bijwerkingen als kado bij krijgt
(zie stoelmassage).


De wet

De welzijnswet van 2014 verplicht werkgevers om acties te ondernemen om stress en burn-out op de werkvloer terug te dringen. Hierbij is het belangrijk om de psychosociale risico's in kaart te brengen en
te voorkomen.

Psychosociale risico's op het werk

De werkgever is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico's op het werk
te voorkomen, om schade ten gevolge van deze risico's te voorkomen of om deze te beperken.

lees hier enkele toelichtingen bij de wet. 
enkele citaten :

'elke werkgever moet een welzijnsbeleid voeren gesteund op algemene principes
(risico's voorkomen, bij de bron uitschakelen of verminderen; voorkeur aan collectieve beschermingsmiddelen
boven individuele; zorgen voor opleiding en informatie van de werknemers).
Dit beleid moet worden geïntegreerd in het volledig management van de onderneming'

'regeling betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk'

Meer duiding kan je terugvinden op de website van de 'federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid
en overleg'. 
http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx 

Ik wil hier toespitsen op stress en burn-out, omdat de stoelmassage een interessante tool is die kan ingezet worden op de werkvloer en omdat het zeer gunstige resultaten geeft, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Stress
Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
(Psychosociale risico's en stress op het werk) ontstaat een stresstoestand wanneer er een onevenwicht bestaat tussen de perceptie die een persoon heeft van de eisen die zijn omgeving hem opleggen en de perceptie die hij heeft omtrent zijn responsmogelijkheden.
Hoewel het proces van evaluatie van de eisen en de responsmogelijkheden van psychologische aard is, zijn de effecten van stress niet enkel van die aard. Stress tast namelijk ook de lichamelijke gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de persoon aan.

In België wordt stress enkel gedefinieerd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 juni 1999
(Belgisch Staatsblad 9 juli 1999):

“Stress is de door een groep van werknemers als negatief ervaren toestand die gepaard gaat met klachten of disfunctioneren in lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht en die het gevolg is van het feit dat werknemers niet in staat zijn om aan de eisen en verwachtingen die hen vanuit de werksituatie gesteld
worden te voldoen.”

De regelgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk, in 2014 in werking getreden, houdt voortaan ook rekening met stress op het werk en stelt de individuele procedures open voor deze problematiek.

Burn-out

Het begrip burn-out wordt niet gedefinieerd in de regelgeving. Het wordt enkel vermeld in artikel I.3-1 van de codex over het welzijn op het werk als één van de uitingen van psychosociale risico’s op het werk.

Ook al is er momenteel geen wetenschappelijke eensgezindheid over een definitie van burn-out, toch verwijst de wetenschap naar de volgende drie belangrijke dimensies om te kunnen spreken van burn-out:

 1. Emotionele uitputting: een toestand van vermoeidheid, een gebrek aan energie op fysiek, emotioneel en cognitief vlak. Dit is de centrale maar niet de enige dimensie van burn-out.

 2. Depersonalisatie: een negatieve reactie tegen anderen, een verlies aan waardering voor de patiënten,
  de gebruikers, de collega’s, de studenten, de klanten, enz. Dit kan zich eveneens uiten in geïrriteerdheid,
  een gebrek aan idealisme, cynisme of een teruggetrokken houding.

 3. Vermindering van de zelfontplooiing: de neiging om zijn of haar werk negatief te beoordelen, men heeft het gevoel dat men minder kan, minder succes heeft, minder efficiënt is.

Er wordt vastgesteld dat:

 • burn-out optreedt bij zogenaamde “normale” personen.

 • emotionele uitputting een centraal kenmerk is, waaruit vermoeidheid en eventueel een depressie voortvloeien.

 • de klemtoon niet zozeer wordt gelegd op fysieke symptomen, maar wel op de mentale toestand en het gedrag.

 • het gaat om een individuele negatieve ervaring die een invloed heeft op de gevoelens, het gedrag,
  de motivatie en de verwachtingen.

 • burn-out verband houdt met het werk.

Burn-out kan geassocieerd zijn met een langdurige blootstelling aan stress. Het kan leiden tot professioneel afhaken en een veralgemeende depressie.

In het algemeen verschijnt burn-out wanneer de werknemer in de onmogelijkheid verkeert om zijn werk naar behoren te vervullen of het te vervullen zoals hij zou willen. Deze onmogelijkheid vloeit voort uit:

 • de verplichtingen van het werk: een overmaat aan werk, onrealistisch gestelde doelen, gebrek aan opleiding, gebrek aan erkenning, een te groot verschil tussen het “ideale” werk voor de werknemer
  (m.a.w. zijn eigen voorstelling van de functie) en het concrete werk, …

 • de middelen van de werknemer: zijn competenties, bewegingsvrijheid, steun van collega’s, van de hiërarchie, 

De verschillen tussen stress en burn-out worden als volgt samengevat (volgens het hieronder vermelde onderzoek)Stress

Burn-out

Direct gevolg van professionele stressfactoren.      De zin van het werk staat niet centraal

Belangrijke rol van de zin van het werk in het opduiken van het syndroom

Is tijdelijk of chronisch

Is het gevolg van een langdurige blootstelling aan aanhoudende stress

Kan elke werknemer treffen

Treft vooral mensen die het werk heel belangrijk vinden

Gaat niet noodzakelijk gepaard met
negatieve houdingen t.o.v. anderen

Negatieve houding en gedrag t.o.v. collega’s, klanten, patiënten … Cynisme

De sociale steun en copingstrategieën
kunnen bemiddelen tussen stress en burnout


Op de website vind je meer info omtrent dit onderwerp en de wettelijke verplichtingen. 

Afdeling 2, Art. 3 van het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk vermeldt uitdrukkelijk:

.... rekening [te houden] met de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress of burn-out veroorzaakt door het werk of tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het werk." (B.S. 28.4.2014)


Studies betreffende de positieve bijdrage van stoelmassage bij het verminderen van stress op de werkvloer

Verscheidene Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat stoelmassage een tool is die op de werkvloer kan ingezet worden om stress en stress- gerelateerde aandoeningen aan te pakken.

Werkgevers kiezen steeds vaker voor massage op de werkvloer omdat het resultaat oplevert.

In wat volgt ligt de focus op de resultaten van onderzoeken die ik verzameld heb van verschillende bronnen die massage oplevert. Uitgebreide besprekingen kunt u terugvinden op de websites in de rechterkolom op dit blad.

Wetenschappelijke feiten over stoelmassage (klik hier)

Werkgevers kiezen voor massage op het werk om stress en werkgerelateerde klachten te ​verlichten en te voorkomen. Is het effect van massage op de werkvloer wel wetenschappelijk aangetoond?
En wat zijn de resultaten? Voor degenen die vertrouwen op feiten en wetenschappelijk onderzoek, hieronder een aantal wetenswaardigheden.

Wetenschappelijk onderzoek stoelmassage.

Een aantal Amerikaanse onderzoekers – in samenwerking met de Universiteit van Miami, de James Madison Universiteit, de University of Maryland en de Duke University Medical School – ontwikkelden een onderzoek met als doel de effecten te bepalen van massage op werkgerelateerde stress, angst, productiviteit en werkvoldoening.
Twee maal per week tijdens de lunchpauze werd er vijf weken lang,
een 15 minuten durende stoelmassage gegeven.


Effect van stoelmassage.

De resultaten zijn gepubliceerd in de International Journal of Neuroscience:

 • De deelnemers gaven aan zich minder moe te voelen en beter in staat te zijn om helderder te denken

 • EEG-, alpha-, beta- en thetagolven veranderden in hersengolven die overeenkomen met verhoogde alertheid.

 • Wiskundige problemen werden aan het eind van het onderzoek opgelost in ongeveer de helft van de tijd met circa 50% minder fouten.

 • Angsten waren aan het eind van de maand verminderd.

 • De massagetherapeut gaf aan dat de deelnemers aan het eind van het onderzoek meer ontspannen waren.

Onderzoeksresultaten van de Universiteit van Miami, Touch Research Institute,
de Universiteit van Maastricht (Freeke de Bresser) en van Joy Fang kunnen
​samengevat worden als volgt :

 • er is een toename aan alertheid, accuraatheid en focus

 • er is een significante vermindering van werkstress beleving

 • psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat zijn verminderd

Onderzoek van de University of Miami school of medecine door Tiffany Fiels, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Universiteit van Miami, Touch Research Institute, 1996:

 • Werknemers voelden zich minder vermoeid en konden helderder denken

 • EEG testen toonden aan dat men alerte werd

 • Wiskundeopgaven werden sneller opgelost en er werden 50% minder fouten gemaakt

 • Het spanningsniveau werd lager

 • Werknemers waren meer ontspannen waardoor ook de werksfeer verbeterde​

Overtuigd? 

vraag vrijblijvend inlichtingen of boek een afspraak.